• Voor 20:30 uur besteld, is vandaag verzonden*
 • 14 dagen retourrecht
 • Sinds 1978 uw specialist

Algemene voorwaarden Onderdelenstore.be

Download link

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online bestellingen via de e-shop. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
Tevens worden de Algemene Voorwaarden middels een hyperlink meegezonden in de mail van bevestiging van bestelling.
De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via deze link.


Inhoud


Artikel 1. Algemene definities

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onderdelenstore.be: Onderdelenstore.be: Onderdelenstore.be is onderdeel van Onderdelenwinkel BV, gevestigd in Nederland, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54780411;

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Onderdelenstore.be Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie Onderdelenstore.be een Overeenkomst aangaat of met wie Onderdelenstore.be in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

 3. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door Onderdelenstore.be toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en Diensten door Onderdelenstore.be gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor Onderdelenstore.be niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht Onderdelenstore.be’s voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;

 4. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst;

 5. Diensten: alle werkzaamheden die Onderdelenstore.be voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;

 6. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

1.2 Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Onderdelenwinkel Europa BV
Onderdelenstore.be
Ekkersrijt 1010
5692 AA Son en Breugel
Nederland

BTW NL851437722B01
Tel: 02-7470204
E-mail: info@onderdelenstore.be

Terug


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden Onderdelenstore.be

Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Onderdelenstore.be van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Onderdelenstore.be en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Onderdelenstore.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Terug


Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

3.1 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Onderdelenstore.be zijn vrijblijvend en Onderdelenstore.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Overeenomsten

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Onderdelenstore.be een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door Onderdelenstore.be uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Onderdelenstore.be de Order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Onderdelenstore.be op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Onderdelenstore.be daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Onderdelenstore.be geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Onderdelenstore.be aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Onderdelenstore.be’s aanbod.

3.3 Aanduidingen van Producten en Diensten

Alle opgaven van Onderdelenstore.be van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar Onderdelenstore.be kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Onderdelenstore.be of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Terug


Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Onderdelenstore.be.

4.2 Geldigheid

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

Terug


Artikel 5. Prijzen

5.1 Munteenheid en tarieven

Alle prijzen van Onderdelenstore.be zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Onderdelenstore.be’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

5.2 Juistheid van de gegevens

Alhoewel Onderdelenstore.be steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Verandering van factoren

Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Onderdelenstore.be van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Onderdelenstore.be doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Onderdelenstore.be geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5.4 Verzendkosten

Indien de Opdrachtgever’s afleveringsadres gevestigd is buiten de zone waarin onze leverancier standaard kosten voor rekent, is Onderdelenstore.be gerechtigd de verzendkosten met een vast bedrag te verhogen. De Opdrachtgever zal van dergelijk geval voor levering op de hoogte worden gesteld en de extra kosten zullen hem worden voorgelegd. Buiten de zone vallen de Waddeneilanden en alle landen exclusief Nederland.

5.5 Kosten en schade

Opdrachtgever vrijwaart Onderdelenstore.be voor alle kosten en schade die voor Onderdelenstore.be mochten voortvloeien uit het feit:

 1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of;

 2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Onderdelenstore.be en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Terug


Artikel 6. Betaling

6.1 Rembours

Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder rembours plaats.

6.2 Vordering

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Onderdelenstore.be, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.3 Betalingsuitstel

In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

6.4 Coulancegevallen

Indien Onderdelenstore.be, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6.5 Factuur

De factuur wordt na betaling per e-mail verstuurd.

Terug


Artikel 7. Afleveringstermijn

7.1 Afleveringstermijn

De door Onderdelenstore.be opgeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Onderdelenstore.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Onderdelenstore.be verstrekte gegevens. Onderdelenstore.be zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.

7.2 Totstandkoming Overeenkomst

Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.

7.3 Afhankelijkheid gegevens danwel hulpmiddelen van Opdrachtgever

Indien Onderdelenstore.be voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van Onderdelenstore.be.

7.4 Tijdigheid

Levering door Onderdelenstore.be vindt tenminste plaats binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Onderdelenstore.be anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Onderdelenstore.be. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

7.5 Restitutie

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de Opdrachtgever gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Onderdelenstore.be het in artikel 7.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de Opdrachtgever teruggestort.

Terug


Artikel 8. Aflevering en risico

8.1 Condities

De (af)levering van de Producten, inclusief de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden onder de gebruikelijke rembourscondities.

8.2 Indien niet onder rembours

Indien is overeengekomen dat (af)levering niet onder rembours plaatsvindt, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten ter ontvangst worden aangeboden aan Opdrachtgever. Onderdelenstore.be zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen.

8.3 Overeengekomen termijnen

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

8.4 Verzuim

Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Onderdelenstore.be is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom verschuldigd.

Terug


Artikel 9. Overmacht

9.1 Overmacht

Indien Onderdelenstore.be door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Ontbinding

Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Definitie

Onder overmacht van Onderdelenstore.be wordt verstaan elke van de wil van Onderdelenstore.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Onderdelenstore.be kan worden verlangd.

9.4 Communicatie

Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Terug


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Overgang eigendom

De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Onderdelenstore.be verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Ontvangen bedragen

Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Onderdelenstore.be op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Onderdelenstore.be in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

10.3 Verhuur, in gebruik geven, verpanden etc

Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Onderdelenstore.be eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4 Verzekering

Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Onderdelenstore.be te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Onderdelenstore.be daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Onderdelenstore.be.

10.5 Verloren of beschadigd

Indien en zolang Onderdelenstore.be eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Onderdelenstore.be onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Onderdelenstore.be op Onderdelenstore.be’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Onderdelenstore.be eigenaar is, zich bevinden.

10.6 Beslaglegging

Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Onderdelenstore.be.

Terug


Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Verklaring Onderdelenstore.be

Onderdelenstore.be verklaart dat, voorzover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Onderdelenstore.be kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.2 Vrijwaring Opdrachtgever

Indien Onderdelenstore.be Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Onderdelenstore.be afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Onderdelenstore.be terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.3 Verklaring Opdrachtgever

Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Onderdelenstore.be, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

11.4 Gedragscode van BeCommerce

De Gedragscode van BeCommerce vindt u:

11.5 Online Dispute Resolution platform Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 9 januari 2016 haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Dit platform vindt u op dit webadres:

Terug


Artikel 12. Inspectie en reclame

12.1 Inspectie Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk danwel telefonisch aan Onderdelenstore.be worden meegedeeld.

12.2 Ontdekken gebrek

Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.

12.3 Medewerking

Opdrachtgever zal alle door Onderdelenstore.be voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Onderdelenstore.be in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

12.4 Geen mogelijkheid controle

Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Onderdelenstore.be geen controle op de reclame kan plaatsvinden.

12.5 Retourneren

Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Onderdelenstore.be daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico, tenzij het product direct na aanschaf defect is (DOA) of het product door ons verkeerd geleverd is.

12.6 Ontbinding gehele Overeenkomst

Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12.7 Verplichting tegenover reclames

Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Onderdelenstore.be zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Onderdelenstore.be niet is nagekomen.

12.8 Garantieverplichtingen

Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Onderdelenstore.be voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

Terug


Artikel 13. Garantie

13.1 Reparatieverplichting

Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Onderdelenstore.be genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Onderdelenstore.be de betreffende Producten deugdelijk en binnen 4 weken (doen) repareren/vervangen. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal Onderdelenstore.be terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Onderdelenstore.be tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13.2 Aansprakelijkheid ten opzichte van toeleveranciers

Indien Onderdelenstore.be Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Onderdelenstore.be van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Onderdelenstore.be nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Onderdelenstore.be ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

13.3 Installatie en gebruik

Onderdelenstore.be staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van de Producten, noch staat Onderdelenstore.be in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.

Terug


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Schade

Onderdelenstore.be is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.

14.2 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Onderdelenstore.be jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is Onderdelenstore.be’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 Opzet of grove schuld

De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Onderdelenstore.be of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover Onderdelenstore.be’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.4 Aanspraken van derden

Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Onderdelenstore.be of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Onderdelenstore.be vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, terzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.5 Ondeelkundig of onjuist gebruik

Onderdelenstore.be is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Terug


Artikel 15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

15.1 Gegevens

Opdrachtgever zal aan Onderdelenstore.be alle voor de uitvoering van Onderdelenstore.be’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 Merk- en/of herkenningstekens

Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

Terug


Artikel 16. Ontbinding

16.1 Surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Onderdelenstore.be Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval Onderdelenstore.be zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 1. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 2. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd Onderdelenstore.be’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Onderdelenstore.be tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Opdrachtgever in verzuim

Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Onderdelenstore.be gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 1. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 2. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Onderdelenstore.be’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Onderdelenstore.be tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.3 Effectuering

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Onderdelenstore.be op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Onderdelenstore.be gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Onderdelenstore.be en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Onderdelenstore.be in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16.4 Ongedaanmaking

Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Onderdelenstore.be enige Overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Terug


Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Overdracht aan derden door Onderdelenstore.be

Het is Onderdelenstore.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Onderdelenstore.be worden overgedragen, dient Onderdelenstore.be Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Onderdelenstore.be is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2 Overdracht aan derden door Opdrachtgever

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderdelenstore.be.

Terug


Artikel 18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten

18.1 Wettelijke rente

Indien Onderdelenstore.be op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Onderdelenstore.be niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Terug


Artikel 19. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

19.1 Nederlands recht

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Derdenbeding

Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Onderdelenstore.be en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.

19.3 Geschillenrechter

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug


Artikel 20. Verkoop aan minderjarigen

20.1 Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.<

Terug


Artikel 21. BeCommerce

21.1 Gedragscode BeCommerce

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand. Onderdelenstore.be respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming. Onderdelenstore.be, als drager van het BeCommerce Label, houdt zich aan de strengere regels die gericht zijn op het kopen op afstand via internet. Wij respecteren de Gedragscode van BeCommerce.

Terug